Stations within 2.0 degrees of (51.9, 179.56)

Network Station Name Lat/Lon Elevation Est. Thick StdDev Est. Vp/Vs StdDev Assumed Vp Vs Poissons Ratio Num EQ Complexity
AV GANE Northeast Gareloi Volcano Alaska 51.82 N/178.78 W 325 m 38 km 9.1 km 1.61 0.14 6.048 km/s 3.757 km/s 0.19 8 0.70
AV GAKI Kavalga Island Gareloi Volcano Alaska 51.55 N/178.81 W 99 m 30 km 0.2 km 1.78 0.01 6.048 km/s 3.398 km/s 0.27 40 0.44
AV TAFL Flats Tanaga Volcano Alaska 51.76 N/177.90 W 186 m 25 km 9.5 km 2.07 0.20 5.88 km/s 2.841 km/s 0.35 11 0.82
AV LSSE Southeast Little Sitkin Volcano Alaska 51.93 N/178.57 E 335 m 24 km 12 km 1.60 0.11 6.183 km/s 3.864 km/s 0.18 14 0.84
AV LSSA Saddle Little Sitkin Volcano Alaska 51.95 N/178.51 E 549 m 61 km 14 km 1.78 0.04 6.183 km/s 3.474 km/s 0.27 14 0.82
AV CEAP Anvil Peak Cerberus Volcano Alaska 52.00 N/179.58 E 244 m 19 km 11 km 1.93 0.15 6.183 km/s 3.204 km/s 0.32 15 0.76
AV GALA Lava Point Gareloi Volcano Alaska 51.76 N/178.77 W 315 m 25 km 7.9 km 2.09 0.08 6.048 km/s 2.894 km/s 0.35 21 0.72
AV LSPA Pratt Point Little Sitkin Volcano Alaska 51.96 N/178.57 E 335 m 24 km 16 km 2.06 0.16 6.183 km/s 3.001 km/s 0.35 11 0.75
AV AMKA Regional Station Amchitka Island Alaska 51.38 N/179.30 E 116 m 26 km 1.1 km 1.99 0.05 6.183 km/s 3.107 km/s 0.33 69 0.68
AV GAEA East Gareloi Volcano Alaska 51.78 N/178.75 W 326 m 33 km 8.9 km 1.60 0.09 6.048 km/s 3.78 km/s 0.18 13 0.76
AV GASW Southwest Gareloi Volcano Alaska 51.78 N/178.86 W 248 m 26 km 8.0 km 2.10 0.16 6.048 km/s 2.88 km/s 0.35 29 0.88
AV TASO South Tanaga Volcano Alaska 51.85 N/178.15 W 690 m 32 km 1.1 km 1.69 0.03 6.048 km/s 3.579 km/s 0.23 10 0.57
AV TASE Southeast Tanaga Volcano Alaska 51.83 N/178.04 W 682 m 30 km 5.6 km 1.91 0.09 6.048 km/s 3.166 km/s 0.31 44 0.79
AV KIMD MID Benchmark Kanaga Volcano Alaska 51.76 N/177.24 W 183 m 29 km 4.7 km 2.00 0.14 5.88 km/s 2.94 km/s 0.33 58 0.62
AV CERA Ragged Top Cerberus Volcano Alaska 51.91 N/179.68 E 305 m 18 km 7.8 km 1.72 0.04 6.183 km/s 3.595 km/s 0.24 11 0.84
AV LSNW Northwest Little Sitkin Volcano Alaska 51.97 N/178.51 E 290 m 56 km 15 km 1.95 0.16 6.183 km/s 3.171 km/s 0.32 19 0.83
AV CEPE Perret Ridge Cerberus Volcano Alaska 51.96 N/179.65 E 335 m 26 km 3.8 km 2.09 0.03 6.183 km/s 2.958 km/s 0.35 8 0.45
AV CESW Southwest Cerberus Volcano Alaska 51.90 N/179.56 E 238 m 28 km 0.5 km 1.75 0.02 6.183 km/s 3.533 km/s 0.26 26 0.38
AV GANO North Gareloi Volcano Alaska 51.82 N/178.81 W 451 m 24 km 4.9 km 2.06 0.16 6.048 km/s 2.936 km/s 0.35 14 0.76
AV TAPA Point Aries Tanaga Volcano Alaska 51.81 N/177.81 W 640 m 39 km 5.8 km 1.77 0.10 5.88 km/s 3.322 km/s 0.27 34 0.74
AV CETU Tuman Head Cerberus Volcano Alaska 51.96 N/179.49 E 335 m 21 km 14 km 1.67 0.15 6.183 km/s 3.702 km/s 0.22 3 0.67
AV CERB Cerberus Volcano Cerberus Volcano Alaska 51.93 N/179.63 E 305 m 61 km 14 km 2.08 0.21 6.183 km/s 2.973 km/s 0.35 10 0.90
AV TAFP Falls Point Tanaga Volcano Alaska 51.90 N/177.99 W 440 m 25 km 1.1 km 1.68 0.07 5.88 km/s 3.5 km/s 0.23 14 0.51
AV TANO North Tanaga Volcano Alaska 51.91 N/178.12 W 269 m 33 km 0.7 km 1.65 0.03 6.048 km/s 3.665 km/s 0.21 4 0.61