Stations within 2.0 degrees of (56.07, -159.56)

Network Station Name Lat/Lon Elevation Est. Thick StdDev Est. Vp/Vs StdDev Assumed Vp Vs Poissons Ratio Num EQ Complexity
AV PVV Pavlof Volcano Alaska 55.37 N/161.79 W 166 m 46 km 4.4 km 1.64 0.05 5.989 km/s 3.652 km/s 0.20 4 0.83
AV DOL Dolgoi Island Mount Dutton Alaska 55.15 N/161.86 W 439 m 35 km 1.0 km 1.92 0.02 5.989 km/s 3.119 km/s 0.31 82 0.58
AV BPPC Black Peak Purple Crater Alaska 56.58 N/158.83 W 857 m 31 km 0.2 km 1.62 0.01 6.134 km/s 3.786 km/s 0.19 5 0.43
AV VNSG Slim Glacier Mount Veniaminof Alaska 56.12 N/159.09 W 761 m 69 km 16 km 1.62 0.11 6.134 km/s 3.786 km/s 0.19 25 0.90
AV S14K Fog Glacier AK USA 56.28 N/159.55 W 1059 m 56 km 12 km 1.65 0.19 6.134 km/s 3.718 km/s 0.21 4 0.92
AV ANNW Aniakchak Volcano North West Alaska 56.97 N/158.22 W 816 m 39 km 4.5 km 1.67 0.13 6.134 km/s 3.673 km/s 0.22 3 0.47
AV VNWF West Flank Mount Veniaminof Alaska 56.15 N/159.56 W 1095 m 40 km 7.7 km 1.68 0.05 6.134 km/s 3.651 km/s 0.23 4 0.63
AK CHN Chernabura Island AK USA 54.83 N/159.59 W 71 m 31 km 0.2 km 2.09 0.00 5.989 km/s 2.866 km/s 0.35 110 0.70
AV S12K Black Hills AK USA 55.70 N/162.06 W 411 m 35 km 2.5 km 1.65 0.08 5.989 km/s 3.63 km/s 0.21 7 0.67
AV DT1 Dutton Round Hill Mount Dutton Alaska 55.11 N/162.28 W 198 m 36 km 0.9 km 1.72 0.02 5.989 km/s 3.482 km/s 0.24 79 0.60
AK R16K Pilot Point AK USA 57.57 N/157.57 W 38 m 64 km 12 km 1.60 0.20 6.1 km/s 3.812 km/s 0.18 4 0.80
AV ANRM Aniakchak Rim Alaska 56.90 N/158.23 W 1037 m 28 km 15 km 1.94 0.19 6.134 km/s 3.162 km/s 0.32 5 0.68
AV VNKR Kametolook River Mount Veniaminof Alaska 56.03 N/159.37 W 620 m 43 km 4.5 km 1.80 0.12 6.134 km/s 3.408 km/s 0.28 21 0.75
AV VNSO South Mount Veniaminof Alaska 56.08 N/159.26 W 650 m 61 km 13 km 1.88 0.14 6.134 km/s 3.263 km/s 0.30 44 0.75
AT SDPT Sand Point Alaska 55.35 N/160.48 W 74 m 50 km 6.6 km 2.00 0.08 5.989 km/s 2.994 km/s 0.33 50 0.85
TA R16K Pilot Point AK USA 57.57 N/157.57 W 38 m 63 km 11 km 1.60 0.16 6.1 km/s 3.812 km/s 0.18 6 0.80
AV PN7A Pavlof North 7A Pavlof Volcano Alaska 55.43 N/162.00 W 838 m 68 km 17 km 1.75 0.14 5.989 km/s 3.422 km/s 0.26 6 0.79
TA S14K Fog Glacier AK USA 56.28 N/159.55 W 1059 m 34 km 12 km 1.82 0.12 6.134 km/s 3.37 km/s 0.28 8 0.62
AV PS4A Pavlof South 4A Pavlof Volcano Alaska 55.35 N/161.86 W 322 m 46 km 5.7 km 1.70 0.11 5.989 km/s 3.523 km/s 0.24 35 0.74
AV PS1A Pavlof South 1A Pavlof Volcano Alaska 55.42 N/161.74 W 283 m 30 km 5.3 km 1.90 0.13 5.989 km/s 3.152 km/s 0.31 33 0.66
XO18 WS28 King Cove AK 55.07 N/162.30 W 45 m 37 km 4.2 km 1.60 0.16 5.989 km/s 3.743 km/s 0.18 2 0.89
TA S12K Black Hills AK USA 55.70 N/162.06 W 411 m 32 km 2.8 km 1.75 0.08 5.989 km/s 3.422 km/s 0.26 36 0.62
AV VNCG Cone Glacier Mount Veniaminof Alaska 56.20 N/159.48 W 1199 m 25 km 13 km 1.99 0.17 6.134 km/s 3.082 km/s 0.33 17 0.85
AT CHGN Chignik Alaska 56.30 N/158.41 W 17 m 34 km 0.5 km 1.87 0.02 6.134 km/s 3.28 km/s 0.30 93 0.57
AV ANNQ Aniakchak Nanwaq Alaska 56.93 N/158.11 W 371 m 33 km 4.5 km 1.84 0.09 6.134 km/s 3.334 km/s 0.29 17 0.72
AV ANVM Aniakchak Vent Mountain Alaska 56.89 N/158.18 W 591 m 28 km 12 km 1.61 0.13 6.134 km/s 3.81 km/s 0.19 16 0.88
AV DTN Dutton Volcano Alaska 55.14 N/162.26 W 396 m 58 km 13 km 1.85 0.01 5.989 km/s 3.237 km/s 0.29 54 0.78
AV DEER Deer Island Alaska 54.97 N/162.32 W 392 m 33 km 0.5 km 1.98 0.02 5.989 km/s 3.025 km/s 0.33 59 0.53
AV VNBL Black Lake Veniaminof Alaska 56.30 N/159.21 W 641 m 28 km 16 km 1.97 0.05 6.134 km/s 3.114 km/s 0.33 5 0.68
AV VNSW Southwest Mount Veniaminof Alaska 56.07 N/159.56 W 697 m 38 km 9.5 km 1.62 0.17 6.134 km/s 3.786 km/s 0.19 17 0.80
AV ANPK Aniakchak Peak Alaska 56.84 N/158.13 W 972 m 32 km 0.5 km 1.94 0.02 6.134 km/s 3.162 km/s 0.32 26 0.34
AV ANPB Aniakchak Pleny Bear Alaska 56.80 N/158.28 W 662 m 36 km 6.1 km 1.74 0.13 6.134 km/s 3.525 km/s 0.25 8 0.66